• Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget, genom kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter
  • Påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer
    Genom att ta initiativet i dialogen med våra leverantörer och kunder angående miljöaspekter, krav och miljötänkande
  • Minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter genom effektivisering och lämpliga val av transportmedel
  • Packa avgående gods enbart med återvinningsbart papper
  • Ta emot av oss försålda produkter för återvinning om kunden så önskar